Publikacije
Filter by
   
Išči
Records 1-10 of 24  
page1   
100 in 1 MAKETA
Avtor / urednik: Peter Ogorelec, 2017
Založba: Urbanistični inštitut RS, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Javni sklad za kulturno dejavnost

Knjiga predstavlja zbirko maket s področja urbanizma in arhitekture, ki jih je Peter Ogorelec izdelal v 60 letih delovanja na področju modelarstva. Knjiga je razdeljena na poglavja, ki predstavljajo makete različnih vrst (urbanistične makete, makete stanovanjskih objektov, poslovnih objektov, reliefne makete...). Predstavljene makete prikazujejo del nekega časa, v katerem so makete prepričevale žirije na natečajih, investitorje ali pa o prikazanih rešitvah javnost, da je ta lahko razumela predstavljeno rešitev. Te makete predstavljajo tudi utrinke v času, stanje prostora, ki ga ni več in ga lahko podoživimo s pomočjo čudovitih maket izpod rok veščega modelarja Petra Ogorelca.

Cena izvoda (z že vključenim 9,5% DDV): 29,8€  -  Naroči !

Prelistaj predogled knjige!

Urbanistični terminološki slovar
Avtor / urednik: Breda Mihelič, Marjeta Humar in Matej Nikšič, 2015
Založba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Urbanistični terminološki slovar je razlagalni, normativni in prevodni slovar sodobnega slovenskega urbanističnega izrazja, izdelan na podlagi slovenskega gradiva. Obsega 2150 slovarskih gesel s področja urbanizma in z njim povezanih disciplin (arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, urbanistične zgodovine, urbanistične teorije, komunale, geodezije, demografije, kmetijstva in gozdarstva, kulturne in naravne dediščine, zakonodaje, geografije, sociologije, antropologije, informatike, stanovanj, prometa, urbane ekonomije, prenove, varstva okolja) z razlagami in angleškimi ustrezniki. Slovar je opremljen z risbami in fotografijami, ki pojasnjujejo posamezna, zlasti težje razložljiva gesla. Dopolnjen pa je tudi z obsežnim seznamom uporabljene literature in pregledom zakonodaje s področja urbanizma. Cilj slovarja je zapolniti vrzel v naši strokovni terminologiji na področju urbanizma in prispevati k poenotenju terminologije v zakonodaji, načrtovanju in strokovni literaturi. Slovar je namenjen arhitektom, urbanistom in strokovnjakom, ki so na kakršenkoli način povezani z urbanistično stroko, arhitektom in urbanistom, občinskim in upravnim službam, odgovornim za prostorsko in urbanistično problematiko, pa tudi študentom in širši javnosti. Cena v redni prodaji je 34€ (z vjključenim DDV).

Cena izvoda (z že vključenim 9,5% DDV): 34€  -  Naroči !

Prelistaj predogled slovarja!

Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi
Avtor / urednik: Richard Sendi, Igor Bizjak, Nina Goršič, Boštjan Kerbler, Sabina Mujkić, Biba Tominc, 2015
Založba: Urbani izziv − publikacije

V priročniku so zbrani prostori in oprema za ocenjevanje dostopnosti v objektih v javni rabi, in sicer parkirno mesto, dostopna pot, glavni vhod, informacijski pult, stopnice, dvigalo, klančina, dvižna ploščad in sanitarni prostor. Med večjimi prostori, kot so športne, koncertne in izobraževalne dvorane, knjižnice, bazeni in podobno, smo za predstavitev izbrali razstavni prostor. Predstavitve izbranih prostorov in opreme v objektih v javni rabi so v priročniku zasnovane tako, da obsegajo uvodne opise, zakonodajo in zakonodajne kriterije, ilustracije, ki ponazarjajo ustrezne rešitve, ter primere, pri katerih je označeno, kaj je ustrezno (zelena oznaka) in kaj ni (rdeča oznaka). Predstavitve so opremljene s številnimi fotografijami, ki nazorno kažejo, kako naj bi bili prostori in oprema urejeni, da bi omogočali neoviran dostop, in katere so najpogostejše ovire. Opisi dostopnosti so pripravljeni za gibalno in senzorno ovirane. Pri gibalno oviranih smo se osredotočili na tiste osebe, ki so na invalidskih vozičkih, pri senzorno oviranih pa na slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Zavedamo se, da v priročniku še zdaleč niso predstavljeni vsi prostori in oprema v objektih v javni rabi. Izbrali smo le tiste, ki smo jih z vidika dostopnosti do zdaj najpodrobneje preučili. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in oblikovanjem prostora in objektov (arhitektom, oblikovalcem, inženirjem, gradbenikom, proizvajalcem opreme in drugim), oblikovalcem politik in zakonodajalcem, upraviteljem objektov v javni rabi, osebju, ki je zaposleno v objektih v javni rabi, ter uporabnikom. Z njim želimo osveščati o problematiki dostopnosti in ovirah, s katerimi se srečujejo invalidi, ter načinih, na katere lahko te ovire odpravimo. Projekt, v okviru katerega sta bili sofinancirani priprava in izdaja tega priročnika, smo izvedli leta 2015. Gre za projekt z naslovom Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov (Zmoremo), financiran v okviru programa PROGRESS Evropske unije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Priročnik v PDF formatu

 

Znamka mesta: Pomemben ustvarjalec pozicije mesta v konkurenčnem prostoru
Avtor / urednik: Andrej Pompe, 2015
Založba: Urbani izziv − publikacije

Kot je razvidno že iz naslova, je osrednja tema knjige znamka mesta. V zadnjem desetletju se namreč vse glasneje govori in razpravlja o uporabi načel znamk in znamčenja ne le za destinacije (področje turizma), temveč tudi za mesta, ki so ugotovila, da niso več samostojne izolirane tvorbe, ampak da so na konkurenčnem trgu in da vse bolj tekmujejo med seboj. Uporabo znamke pri pozicioniranju vidijo kot sredstvo ustvarjanja edinstvene identitete in umeščanja na konkurenčnem zemljevidu. Tam se želijo pozicionirati tako, da bodo izstopala, to pa bo omogočilo, da bodo varna pred tekmeci. Knjiga je prvo izvirno znanstveno delo o novem pojavu znamke mesta in znamčenju pri nas. Napisana je v bralcu prijaznem jeziku in ponuja številne primere dobrih praks. Posebnost je ta, da se poleg primerov svetovno znanih mest osredotoča tudi na slovenska mesta, še posebej na Ljubljano, Maribor, Celje, Koper in Novo Gorico. Recenzentka knjige, izredna profesorica dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, ugotavlja, da je knjiga pomembna zlasti za razvoj urbanih znanosti in načrtovalske prakse ter za upravljanje in trženje mesta, saj povezuje več raziskovalnih disciplin, kot so urbanizem, sociologija, turizem in poslovnoupravne vede. Recenzent, prof. dr. Zlatko Jančič, pa jo priporoča vsem, ki se v javnem sektorju ukvarjajo z vidiki znamčenja, v veliko pomoč bo po njegovem lahko predvsem mestnim upravam, da se odločijo za nadgradnjo dosedanjih načinov upravljanja mest. Prof. dr. Leslie de Chernatony meni, da knjiga ponuja poživljajoč in pronicljiv pogled na znamko mesta. "Dr. Pompe s pomočjo brezkompromisne obravnave teorije znamčenja in izvirnega raziskovanja poudarja, kako pomembno vlogo ima znamka mesta. To je knjiga, ki jo je preprosto treba prebrati."

Cena izvoda (z že vključenim 9,5% DDV): 22,99€  -  Naroči !

 

Strateške teritorialne agende za mala in srednje velika mesta in urbane sisteme
Avtor / urednik: Pietro Elisei, 2014
Založba: UI publikacije

Knjiga povzema rezultate dvoletnega projekta z naslovom »Prostorske strategije za urbane sisteme malih in srednje velikih mest« - STATUS, kjer je Urbanistični inštitut Republike Slovenije kot edini znanstveni partner odigral pomembno vlogo. Projekt STATUS demonstrira, kako lahko celovit in participativen pristop prispeva k privlačnosti, konkurenčnosti in kvaliteti bivanja v regijah in mestih jugo vzhodne Evrope. Deset teritorialnih partnerjev iz šestih držav so s pomočjo strokovnjakov oblikovali razvojne programe in prostorske strategije kot orodja za dosego trajnostnega razvoja v skladu s standardi 21.stoletja. Poleg razvojnih strategij je projekt STATUS oblikoval tudi urbane centre kot participativna orodja in posebne urbane akcijske skupine zadolžene za implementacijo projektov kot sestavnih delov razvojnih strategij. Več informacij o projektu lahko najdete na: http://status.uirs.si/ http://www.seecityplatform.net/

Knjiga v pdf datoteki.

Poti za vse generacije
Avtor / urednik: Barbara Černič Mali, Damjana Gantar, Maruša Mali, Barbara Mušič, Matej Nikšič, 2012
Založba: Urbani izziv publikacije

Sodelavci projekta DEMOCHANGE Demografske spremembe v Alpah so ob koncu poletja izdali vodnik Poti za vse generacije. V vodniku je opisanih dvajset zanimivih sprehajalnih poti na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Kranjska Gora. Kot nakaže že naslov publikacije, so vse poti primerne tako za starejše pohodnike kot tudi za otroke. V tem se publikacija tudi razlikuje od številnih drugih vodnikov in turističnih brošur. Ideja za vodnik je nastala pri izvajanju mednarodnega projekta DEMOCHANGE, v katerega so se sodelavci Urbanističnega inštituta RS vključili leta 2009. Osrednja tema projekta so demografske spremembe, ki so eden ključnih izzivov današnje Evrope. V alpskem prostoru so zaradi značilnosti, kot so redka poseljenost, draga infrastruktura, pomanjkanje delovnih mest in izseljevanje prebivalstva, te spremembe še bolj občutene. V projekt so vključene štiri občine zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj, Gorje in Kranjska Gora. Iz širokega nabora poti v štirih občinah so izbrali dvajset takšnih poti, ki so primerne za vse generacije in na katere se lahko dedki in babice brez skrbi odpravijo skupaj s svojimi vnuki. Dokončni izbor so pripravili s člani lokalnih društev upokojencev, pri čemer so želeli, da so poti zanimive, da vodijo do kulturnih ali naravnih znamenitosti ali da so ob njih botanične, geološke ali druge posebnosti. Vse poti so avtorji prehodili in zanje pripravili "izkustvene" opise in slikovni material. Avtorji vodnika upajo in verjamejo, da bodo opisane poti in lepote ob njih spodbudile domačine in obiskovalce, da se odpravijo na potep. Publikacija je na voljo tudi v knjižnici Urbanističnega inštituta.

 Knjiga v PDF formatu

Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik
Avtor / urednik: Kaliopa Dimitrovska Andrews, 2012
Založba: Urbani izziv − publikacije

Pregled orodij za usmerjanje in nadzor urbanih oblik v veljavni zakonodaji o prostorskem planiranju v Sloveniji je pokazal njihovo izjemno zastopanost, vendar pa jih, kot opažamo, večinoma redko uspešno udejanjamo v načrtovanju bivalnega okolja. Vzrokov je gotovo veliko, od političnih do ekonomskih, med njimi sta tudi slabo razumevanje zakonskih določil in nestrokovnost načrtovalcev. Zato je treba podrobneje določiti vplive oblikovalskih meril na razvoj fizičnih struktur in ugotoviti, katere elemente razvoja fizičnih struktur bi morali z vidika varovanja podobe mesta in posameznih vrednot lokalnega urbanega okolja usmerjati in nadzorovati. To je danes še posebej pomembno, ker v skladu s paradigmo trajnostnega razvoja načrtujemo predvsem rast naselij »navznoter« – v obstoječe urbano tkivo –, kot so posegi dograditve, prenove in (re)urbanizacije obstoječih stavbnih zemljišč. Na osnovi takih izhodišč, proučevanja planerske zakonodaje v državah z razvito tržno ekonomijo in poglobljene interdisciplinarne razprave o estetiki grajenega okolja smo opredelili osnovna urbanističnooblikovalska merila, ki so pomembna za estetski razvoj mesta. Poskusili smo jih razvrstiti tudi glede na značaj, ki ga imajo na posameznih ravneh planiranja (generalni in lokalni), in glede zahtevnosti posamezne lokacije (od nadzora pri urbanistični zasnovi do arhitekturnega detajla). Mnoga od naštetih oblikovalskih meril so pomembna za generalno zasnovo mesta oz. mestnega območja, za lokalno urbano kompozicijo in tudi za arhitekturno oblikovanje objekta. Namen pričujoče monografije je, da v besedi in sliki ponazori vpliv teh meril na razvoj fizičnih struktur mesta. Ugotovili smo namreč, da so jasno opredeljene kategorije primerljive oz. značilne za posamezne ravni planiranja ter hierarhično stopnjevanje zahtevnosti pri umerjanju in izvajanju nadzora v oblikovanju. V praksi je posamezne elemente teh kategorij treba predstaviti z oblikovalskimi merili urejanja, razložiti njihove značilnosti in v obliki priporočil povzeti tiste vidike, ki so pomembni za planiranje/načrtovanje in izvajanje nadzora pri oblikovanju. Tako zasnovana monografija z elementi priročnika je lahko tudi poučno gradivo in bo koristen pripomoček za načrtovalce ter upravne in planerske službe, ker je, kot smo ugotovili, kvalitativna merila težko nadzorovati brez predhodnega osnovnega znanja o urbanističnem oblikovanju oz. načelih dobrega oblikovanja. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Cena izvoda (z že vključenim 9,5% DDV): 23€  -  Naroči !

 

A nas kdo kaj vpraša? Mladi o razvoju Zasavja
Avtor / urednik: Naja Marot, Barbara Černič Mali, Maša Bantan, 2012
Založba: Urbani izziv - publikacije

Projekt ReSource in v njem sodelujoči partnerji iz petih srednjeevropskih držav so se tri leta in pol spopadali z vprašanjem, kaj so pravi odgovori za številne okoljske, gospodarske in družbene težave v regijah, ki so zrasle in se razvijale na premogu in drugih rudnih bogastvih, sodobni čas pa jim je ta temelj izmaknil. K iskanju odgovorov je Urbanistični inštitut Republike Slovenije z različnimi aktivnostmi pritegnil tudi mlade, saj je načrtovanje in oblikovanje prostora tudi po njihovi meri najboljše jamstvo, da se ne bodo "potepli" drugam. Da bi pridobili njihovo mnenje o razvoju Zasavja, je bila v letu 2011 izvedena vsebinsko obsežna spletna anketa. Njeni rezultati so predstavljeni v devetih kratkih poglavjih. Uvodu sledita predstavitev projekta in kratek opis metode. Vsebinsko je najprej opisana regionalna identiteta mladih in stopnja njihove povezanosti z regijo, nato kritična analiza stanja, predstavljena tudi po petih tematskih področjih: politika in razvoj, gospodarstvo, trg dela in izobraževanje, okolje in prostor ter mentaliteta. Večji del vprašalnika je bil namenjen napovedim in idejam o prihodnjem razvoju, saj so mladi najprej podali mnenje o prihodnosti Zasavja, opredelili razvojne cilje in nato predlagali različne projekte. Nazadnje so ocenjene in podane še možnosti za vključevanje mladih v regionalni razvoj. Knjižica se zaključi s krajšim angleškim povzetkom vsebine.

Kniga v PDF formatu

Human Cities / Civil Society Reclaims Public Space. Cross Perspectives Based on Research
Avtor / urednik: Rafaella Houlstan-Hasaerts, Biba Tominc, Matej Nikšič and Barbara Goličnik Marušić, 2012
Založba: Urbani izziv - publikacije

Spletni zbornik je bil izdan v okviru simpozija ‘’Civilna družba osvaja javni prostor, Pregled raziskovalnih pristopov’’, ki se je marca 2012 odvijal v Bruslju. Simpozij je bil organiziran v okviru drugega Festivala evropskega projekta Človeku naklonjena mesta (Human Cities): Osvajanje javnega prostora, podprtega s strani programa Evropske unije Kultura 2007-2013 in organiziranega v sodelovanju z Združenjem evropskih šol za načrtovanje (AESOP) – tematske skupine ‘’Javni prostori in urbane kulture’’. Po prvi knjigi, ki je izšla leta 2010 pričujoča nova publikacija nadaljuje razpravo o odprtih javnih prostorih. V zadnjih letih sta si projekt in mreža Human cities prizadevala nasloviti razkorak med urbanistično prakso in teorijo. Nova spletna publikacija ni izjema, izhaja iz dogajanj, ki jih vpeljuje civilna družba, da bi ponovno osvojila javni prostor. Nadaljuje akdemsko in strokovno razpravo o fenomenu. Prvi del se osredotoča na rezultate projekta Human Cities kot sta Skrinjica idej za osvajanje javnih prostorov (Toolbox) in Orodja za metodično opazovanje in zbiranje podatkov o javnem prostoru (Observation mission). Drugi del publikacije je zbor prispevkov, ki so bili predstavljeni na simpoziju, zaključni del pa je namenjen delavnicam, ki so se odvijale ob simpoziju.

Kniga v PDF formatu

Porudarske regije srednje Evrope - problemi, potenciali, možnosti
Avtor / urednik: Peter Wirth, Barbara Černič Mali, Wolfgang Fischer, 2012
Založba: Oekom

Osrednja tema monografije so problemi, potenciali in razvojne možnosti nekdanjih rudarskih regij srednje Evrope na začetku 21. stoletja. Posebna pozornost je namenjena regijam z majhnimi in srednjevelikimi mesti, v katerih najdemo zanje značilen institucionalni okvir in dejavnike regionalnega razvoja. Večina prispevkov je namenjenih raziskavi tako imenovanih porudarskih potencialov in možnosti, ki jih ti ponujajo za regionalno in urbano revitalizacijo. Pogosto je dediščina rudarstva namreč obravnavana kot problem, čeprav je nasprotno večkrat priložnost, ki bi jo bilo treba izkoristiti. Potenciale delimo na naravne, med katere prištevamo na primer krajino, geotermalno vodo iz rudnikov in zapuščene deponije, in kulturne, ki vključujejo infrastrukturo, stavbe ter rudarsko tradicijo in običaje. Osnovna zamisel je, da lahko ovrednotenje in uporaba teh potencialov za ureditev rekreacijskih površin, turističnih znamenitosti ali oskrbe z energijo prispevajo k trajnostnemu razvoju po zaključku rudarjenja. Prvi del knjige je posvečen uvodu v koncept porudarskih potencialov in pregledu dosedanjih raziskav na tem področju. Teoretičen koncept služi kot osnovna za ovrednotenje pomena porudarskih potencialov, kot jih v nadaljevanju prepoznavajo regionalni deležniki in raziskovalci. V drugem delu najdemo opis stanja v sedmih izbranih regijah, v katerih se je rudarjenje že zaključilo ali se zaključuje: v dveh nemških in po eni iz Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske in Slovenije. Analiza izpostavlja tako strukturne in institucionalne značilnosti kot tudi sodelovanje deležnikov in pristope k regionalnemu razvoju. V tretjem delu so predstavljeni primeri dobre prakse uporabe porudarskih potencialov v srednji Evropi. Pregled vključuje projekte dobre prakse in centre znanja, ki se ukvarjajo s preučevanjem porudarskih regij in jim hkrati nudijo ekspertna znanja v procesu preobrazbe. Četrti del je sestavljen iz prispevkov, v katerih so posamezne teme razvoja rudarskih regij v tranziciji obdelane podrobneje. Obravnavane so funkcionalne spremembe manjših mest v teh regijah, zagotavljanje institucionalne usposobljenosti, vloga mladih v procesu sprememb, kot tudi posamezne gospodarsko obarvane teme, na primer ponovna industrializacija, ekoturizem in doživljajski turizem. V zadnjem delu so podana priporočila za pripravo politik na različnih upravljavskih ravneh – lokalni, regionalni, nacionalni in evropski, ki naj bi zagotovila zadostno in učinkovito podporo za preobrazbo porudarskih regij. Vsebina, predstavljena v tej knjigi, je rezultat znanstvenega dela v projektu »ReSource – Uporaba porudarskih priložnosti za trajnostni razvoj rudarskih regij srednje Evrope«, ki je potekal v letih med 2009 in 2012 v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Cilj 3 Teritoralno sodelovanje, program srednje Evrope. Empirična raziskava je bila izvedena v regijah Mansfeld-Südharz (Nemčija), Salgótarján (Madžarska), Sokolov-vychod (Češka republika), Steirische Eisenstraße (Avstrija), Wałbrzych (Poljska), Zasavje (Slovenija) in Zwickau-Lugau-Oelsnitz (Nemčija). Mednarodna skupina raziskovalcev je tako v treh letih dobila dober vpogled v sedanje stanje obravnavanih srednjeevropskih regij in v njihove razvojne potenciale, ki ga je kritično ovrednotila in pripravila usmeritve za naprej.

Cena izvoda (z že vključenim 9,5% DDV): 29,95€  -  Naroči !

 

Novice
Razstava Humana mesta / Human cities
JAVNI PROSTORI ZA LOKALNO ŽIVLJENJE / Skupne vrednote v raznolikih mestnih skupnostih kot temelj za participativno zagotavljanje lokalnih javnih prostorov. Razstava je na ogled od 17. julija - 30. septembra 2017 v prostorih knjižnice Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana.
Povezava

Več ...

10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si